Correspondentieadres: Hoge Weg 157, 2940 Hoevenen | Maatschappelijke zetel: Amsterdamstraat 18, 2000 Antwerpen | T. 03 206 02 20 | informatie@vleemo.be

Windenergiebedrijf VLEEMO zal acht windturbines bouwen in de zuidelijke haven van Antwerpen. Een investering van 40 miljoen euro. Via een coöperatie kunnen geïnteresseerde particulieren participeren in het project. Nu de beroepsprocedures nog. 


© Wind aan de Stroom

In aanwezigheid van Vlaams minister van Omgeving Koen Van den Heuvel en havenschepen Annick De Ridder kondigde VLEEMO vandaag een belangrijke investering aan in hernieuwbare energie in de Antwerpse haven. De focus van het project ligt op de rechteroever. Het gaat om ruim 40 miljoen euro aan investeringen voor acht windturbines in het zuidelijk deel van de haven: zeven nieuwe locaties en een locatie waar een ouder type windturbine vervangen wordt door een nieuw type met hogere energieopbrengst.

Beroepsprocedures lopen nog

Voor twee locaties loopt wel nog een beroepsprocedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Of die turbines gerealiseerd kunnen worden, zal dus afhangen van het oordeel van de Raad. Het strategische milieueffectenrapport dat werd goedgekeurd in oktober vorig jaar, creëert een duidelijk kader voor de vergunningsverlening in het noordelijk deel van het havengebied op rechteroever. Omdat er door de aanwezigheid van een vogelrichtlijngebied toch wel belangrijke natuurwaarden zijn in dit gebied, is er in verschillende zones bijkomend onderzoek nodig naar onder meer de vliegbewegingen van vogels.

VLEEMO zal een nieuw type radar aanschaffen waarvan verwacht wordt dat die een grote hulp zal betekenen voor ornithologen om het gedrag van vogels in de buurt van de windturbines in kaart te brengen. Dat onderzoek zou het pad moeten effenen om in de komende jaren nog vele tientallen windturbines bij te bouwen in het havengebied.

Wind voor "A"

Het bedrijf en zijn aandeelhouders hebben daarnaast ook vastgesteld dat er heel wat vraag is bij inwoners van Antwerpen en omliggende gemeenten om te kunnen participeren in de energietransitie. Daarom werd samen met Hefboom een coöperatieve vennootschap opgericht, die de naam ‘Wind voor "A"’ heeft meegekregen. De doelstelling van de coöperatie is volgens het bedrijf niet om rechtstreeks te participeren in het risicokapitaal van VLEEMO of de zustervennootschappen, maar wel om via achtergestelde leningen middelen te verschaffen om de verdere uitbouw van de windparken in de haven op rechteroever mogelijk te maken. Het risico voor de aandeelhouders van de coöperatie zou beperkt blijven. Er worden alleen leningen verstrekt voor de windprojecten in de Antwerpse haven die bewezen hebben goed te functioneren. Vanaf 15 juni 2019, 'Internationale winddag', zal via de website van Wind voor "A" en via de banken die mee voor de ondersteuning zorgen, kunnen ingetekend worden op het kapitaal van de coöperatieve vennootschap.

Michiel Leen, Flows

VLaamse
Ecologie
Energie
Milieu
Onderneming

Contact

VLEEMO

Correspondentieadres

Hoge Weg 157,
2940 Hoevenen

Maatschappelijke zetel

Amsterdamstraat 18,
2000 Antwerpen

03 206 02 20 

informatie@vleemo.be